İsmet ŞAHİN  

Sosyal Bilimlerde İstatistik

ENGLISH

Rasyonel yaşamın, akılcı kararların, doğru davranışların temeli doğru gözlem, deneceler, testler ve yargılarda bulunmak olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla istatistik bir doğru, yerinde ve ölçülü  yaşamın anahtarıdır. 


 AMAÇ


Sosyal bilimlerde istatistik dersinde ana amaç sorgulama, denenceler oluşturma, denenceleri test etme, sonuçları  ilişkilendirme, gerekçelendirme ve ispatlama ve benzeri yeterlikler toplamı olarak ifade edilebilecek istatistiksel düşünme becerilerinin geliştirilmesidir.


Bu nedenle sosyal bilimlerde öncelikle araştırma yapma, hipotezler oluşturma, veri toplama, verileri analiz etme, sonuçlar hakkında özet tablolar oluşturma ve tüm bu işlemleri bilgisayar programları aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştirme bilgi ve deneyiminin kazandırılmasına çalışılacaktır.


İkinci adım betimleyici istatistik ve işlemlerini tanıtmak ve SPSS aracılığıyla özet bilgi ve rapor düzenlemek bilgi ve becerisi kazandırılmaya çalışılacaktır, 


Bir diğer hedef temel ve orta düzeyde yordama istatistiği yöntemleri ve bu yöntemlerin SPSS programı aracılığıyla uygulanması ve çıktıların elektronik ortamda işlenmesi hedeflenmektedir,


Son olarak bir ölçme aracının sahip olması gereken temel geçerlilik niteliğinin sağlanması ve SPSS programı ile hesaplanması amaçlanmaktadır. 

DEĞERLENDİRME


Değerlendirme 1 ara sınav ve  dönem sonu sınavından yapılacaklardır. Ara sınav (%40) Dönem sonu sınavı %60 ağırlıklıdır. BU sınavlar kapsamlı ve özellikle dönem sonu sınavı uygulama ağırlıklı bir sınav olacaktır. 


 

 DEVAMSIZLIK


Devam veya devamsızlık konusunda ilgili öğrenci yönetmelikleri esastır. Başarı değerlendirmesinin en önemli ölçütlerden biri derse devamdır.

 KAYNAK KİTAPLAR


Yaşar BAYKUL,(1996), İstatistik: Metodlar ve Uygulamalar, Lazer Ofset, ANKARA


Burhan ÇİL, (1994) , İstatistik, Tutibay, ANKARA


Saim KAPTAN, (1995), Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Tekışık Ofset, ANKARA


Ergün MUSTAFA. (1995). Bilimsel Araştırmalarda Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları. Ocak Yayınları. ANKARA


Büyüköztürk ŞENER.(2003). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı.Pegem Yayıncılık. ANKARA


Köklü, Nilgün & Büyüköztürk ŞENER.(2000) Sosyal Bilimlerde İstatistiğe Giriş. Pegem Yayıncılık. ANKARA

YÖNTEM


Ders iki aşama olarak tarif edilebilir. birinci aşama ara sınava kadar olan aşamadır ve ilk iki hafta dışında gösterip yaptırma yöntemi kullanılacaktır. Yani betimsel istatistiklerin hesaplanmasın ve temel fark ve ilişki analizleri uygulamalı olarak tebeşir tahta aracılığıyla gösterilecek ve farklı örnekleri öğrencilerin kağıt kalem kullanarak hesaplamaları, yazmaları ya da çizmeleri istenecektir.  Bu aşama kavramsal gelişimin temeli olacaktır. Farklı istatistik yöntemlerinin temel mantığı, analiz yöntemi ve değişkenlerinin tanınması gerçekleşecektir. 


Ara sınav sonrası dönemde yine gösterip yaptırma yöntemi ama daha çok bilişsel çıraklık şeklinde giderek öğrenci etkinliği artacak şekilde gerçekleşecek ve istatistik analizleri uygulamalı olarak bilgisayarlar ve spss programı kullanarak çalışılacaktır.

 

 YER ve SAAT


Dersler ve uygulamalar bölümler itibari ile programda gösterilen yer ve saatlerde yapılacaktır. 


 KREDİ


Bu dersin 3 saat teorik kredisi 8 Akts kredisi vardır

PROGRAM

Ders Notları için ilgili haftaya tıklayınız. 


 1. Hafta - Tanıtım ve Tanışma

 2. Hafta - İstatistiğe Giriş & Temel Kavramlar

 3. Hafta - Betimsel İstatistik- Verilerin düzenlenmesi

 4. Hafta     - Merkezi Yığılma Ölçüleri, 

                    - Normal Dağılım ve Standart Puanlar

 5. Hafta - Dağılım Ölçüleri

 6. Hafta - Yordama İstatistiğine Giriş 

7.  Hafta - Tek Örneklem, Bağımsız Örneklem ve Eşleştirilmiş örneklem "T" & "Z" testi

 8. Hafta - Varyans Analizi (ANOVA)

 9. Hafta - A R A   S I N A V

 10.Hafta - Ki-Kare (Chi-Square)

 11. Hafta - İlişki (Korelasyon) Analizi

 12. SPSS giriş ve Menüler

 13. Hafta - SPSS ile Tek Örneklem, Bağımsız Örneklem ve Eşleştirilmiş örneklem "T" & "Z" testi, Tek ve Çift Yönlü Varyans Analizi, ANCOVA

 14. Hafta - SPSS ile Ki-Kare (Chi-Square), Korrelasyon hesaplanması ve yorumlanması, KISMI KORRELASYON, REGRASYON

 15. Hafta - Tekrarlar Tekrarlar

 16. Hafta -  Non Parametrik Testler

    

D Ö N E M   S O N U     S I N A V I


Kocaeli Üniversitesi,  Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 41380  İzmit/Kocaeli/Türkiye

ismetsahin@gmail.com